บทนำ

ประวัติp-image

ชื่อ        ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์  CFE

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 • ประธานที่ปรึกษา  (Principal Consultant) บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการตลาดและธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ
 • อาจารย์ประจำ  ระดับปริญญาโท วิชาการบริหารการตลาดค้าปลีก จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย และ    วิชาการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำและผู้อำนวยการศูนย์ IRF (International Retail and Franchise R&D Center) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งทางสังคม 

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA)
 • อดีตนายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย (FSA)
 • ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2544-2554
 • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการร้านค้าปลีก กระทรวงพาณิชย์ ปี 2546-2549
 • รองประธานคณะกรรมการคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐาน ปี 2552-2554
 • กรรมการร่วมในคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2554
 • ประธานอนุกรรมการการวางแผนพัฒนาด้านธุรกิจสมัยใหม่ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2554

เกียรติประวัติ  

 • ได้รับโปรดเกล้า พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญเงิน ปี พ.ศ. 2551
 • ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2553 (DIP Consultant Award 2010) สาขาบริหารจัดการ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การศึกษา

 • ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท การจัดการการตลาด (MIM) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Gothenburg    University จากประเทศสวีเดน
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจค้าปลีก (Master Degree in Retail Management) University of Stirling, UK  จากประเทศอังกฤษ
 • ได้รับทุนศึกษา ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • CFE Certified Franchise Executive จากสมาคมแฟรนไชส์สากล International Franchise Association USA. (IFA) จารประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Mini MBA in Franchise สถาบัน H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship NOVA Southeastern University USA.,
 • ศึกษาเฉพาะด้านแฟรนไชส์ จากสถาบัน Franchise University, Francorp. Chicago USA

การฝึกอบรม  

 • การอบรมระบบธุรกิจแฟรนไชส์ การสร้างMaster Franchise จาก Sign University , Florida USA. 2004
 • การอบรมธุรกิจแฟรนไชส์ต่อเนื่อง จาก สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์สากล IFA, Washington USA.   2004-2006
 • การอบรม Master in Franchise จากสถาบัน IIFE ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมแฟรนไชส์ฟิลิปปินส์ และสมาคมแฟรนไชส์สากล สหรัฐอเมริกา ปี 2006-2008
 • การศึกษาอบรมต่อเนื่องด้านการวางรูปแบบระบบ POS จากบริษัท OMRON ประเทศสิงคโปร์
 • การศึกษาอบรมต่อเนื่องด้านการวางระบบ POS (POS International Conference) จากประเทศสิงคโปร์
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางรูปแบบการจัด Exhibition จากสถาบัน Skyline ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การฝึกอบรมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ PCN จากบริษัท JRC (Japan Radio Company) ประเทศญี่ปุ่น
 • การสัมมนาทางการตลาดระบบเครื่องชั่งคอมพิวเตอร์ จาก  Teraoka Co., Ltd.   ประเทศญี่ปุ่น
 • การฝึกอบรมระบบ Touch Screen และการผลิต จากบริษัท ELO Co., Ltd.   ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การสัมมนาการตลาดระบบ EAS Technology จากบริษัท Sensormatic Co., Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การสัมมนาและศึกษาระบบการผลิตเครื่องพิมพ์ Barcode จากบริษัท Axiohm Co., Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การฝึกอบรมอื่นๆ ในด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์การจัดการในธุรกิจค้าปลีก และการสัมมนา  ด้านการวางระบบร้านค้าปลีก และการฝึกอบรมอื่นๆในประเทศต่างๆด้านเทคโนโลยีค้าปลีก
 • ได้รับการฝึกอบรมและผ่านงานเฉพาะทางด้านค้าปลีก เน้นระบบการบริหารงานและการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการวางระบบงานแบบสาขาและ แฟรนไชส์

ประสบการณ์  

 • ผู้จัดการฝ่ายวางระบบ เซ็นทรัลมินิมาร์ท พัฒนาระบบแฟรนไชส์ให้ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายต่างประเทศ บริษัท Peace Canning Co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Adidas Thailand (กลุ่มบริษัทในเครือ Central Sport)
 • ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ บริษัท Spec Thai Public Co., Ltd. วางระบบเครือข่ายการบริหารงานให้กับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ต่างๆ
 • เป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องการวางระบบการตลาด และการวางระบบ Franchise ให้กับธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะร้านค้าปลีกและร้านอาหาร อาทิ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารนครหลวงไทย กรมส่งเสริมการส่งออก เครือปูนซีเมนต์ไทย กรมการค้าภายใน   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันราชภัฏ
 • ปัจจุบันสอนระดับปริญญาโทวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการธุรกิจ แฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยมหิดล และระบบMIS ในธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วิทยากรด้านการจัดการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ในประเทศพม่า โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน จัดโดย สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก และหอการค้าพม่า (UMFCCI)

 

PROFILE-DR

งานเขียน  

 • หนังสือ “การวางระบบงานยุทธศาสตร์การค้าปลีก”
 • หนังสือ “การค้าปลีกสมัยใหม่”  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์
 • ร่วมเขียนหนังสือ เส้นทางสู่พ่อมดการตลาด
 • หนังสือ “เทคโนโลยีกับการบริหารร้านค้า”
 • หนังสือ “ไม่รู้ไม่ต้องขาย”
 • หนังสือ “สร้างระบบสร้างกำไร”
 • หนังสือ “ร้านค้าล้านขาย”
 • หนังสือ “รู้ลึกเรื่องแฟรนไชส์”
 • หนังสือ “รู้เท่ารู้ทันแฟรนไชส์”
 • หนังสือ “แฟรนไชส์ โคลนนิ่งธุรกิจ”

คอลัมนิสต์    

 • คอลัมน์ แฟรนไชส์ คอนเนอร์   หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์
 • คอลัมน์ วรยุทธ์ค้าปลีก    หนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย
 • คอลัมน์ รอบรู้เรื่องแฟรนไชส์ นิตยสารเส้นทางเศรษฐี
 • คอลัมน์ Inside Franchise นิตยสาร Make Money
 • คอลัมน์ Road to Franchise นิตยสาร NEW Search
 • คอลัมน์ Professional Zone นิตยสาร NETWORK NEWS
 • คอลัมน์ Food Franchise นิตยสาร Thailand Restaurant News
 • คอลัมน์ แฟรนไชส์ นิตยสารช่องทางทำมาหากิน
 • คอลัมน์ มองโลกกว้างกับ อ.พีระพงษ์ นิตยสาร SME ชี้ช่องรวย
 • คอลัมน์ แฟรนไชส์ นิตยสารแฟรนไชส์สร้างอาชีพ

หัวข้อบรรยาย  

 • การวางระบบธุรกิจสาขา
 • ธุรกิจค้าปลีก เช่น การสร้างร้านต้นแบบ, การพัฒนาการบริการ, การบริหารบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก
 • การสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
 • ธุรกิจค้าปลีกแบบแฟรนไชส์
 • การตลาดในระบบค้าปลีก
 • การจัดการการตลาดและการวางกลยุทธ์องค์กร

สถานที่ติดต่อ 

 • เลขที่ 356, 358, 360  ชั้นที่ 3  ถ.พระรามที่ 2  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150
 • โทรศัพท์. 0-2451-3467, 0-2450-1335  โทรสาร. 0-2450-1335 ต่อ 18
 • WEBSITE    :  www.peerapong.com / www.coachandconsulting.com   
 • Email        :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดต่อเรา

contact 01 บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ 356, 358, 360 ชั้น 3 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
contact 05 02-450-1335, 02-451-4367
mobile081-820-7711, 081-823-0099

 fax icon02-450-1335 #18

 

new logo 300

 

Newsletter

 Facebook icon  youtube icon